O projekcie

Celem projektu pn. „Kurs języka angielskiego dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego” jest nabycie w okresie od 1.06.2017r:-31.05.2019r kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie biegłości językowej A (A1+A2) potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu TELC przez min.90% spośród 360 (190K/170M) osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej, mieszkańców obszarów wiejskich w woj. łódzkim z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (do poziomu ISCED 2 włącznie).

Założenia projektu:

  • Projekt zakłada przeprowadzenie kursów z języka angielskiego na poziomie A1 i A2 w wymiarze 120h(60h A1 i 60h A2)
  • Szkolenia odbywać się będą zarówno w tygodniu, jak i w weekendy.
  • Uczestnicy/czki podzieleni zostaną na grupy 12 osobowe.
  • Uczestnicy/czki otrzymają darmowe podręczniki umożliwiające naukę na poziomie A1 iA2.
  • Na zakończenie ścieżki szkoleniowej przewidziany jest międzynarodowy egzamin certyfikujący TELC.

Planowane efekty:

Zdobycie nowych umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez uczestników/ uczestniczki projektu, co doprowadzi do zdobycia nowych kwalifikacji.

Projekt przyczynia się do zwiększenia aktywności edukacyjnej osób zamieszkałych na terenach wiejskich w województwie łódzkim, spowoduje wzrost szans na zatrudnienie lub awans zawodowy uczestników/czek projektu, a co za tym idzie – wpłynie na jakość życia ich i całych ich rodzin.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017r – 31.05.2019r

Obszar realizacji:

woj. łódzkie (powiat bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wsch., opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski)

Wartość projektu: 829 422,00 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich: 738 185,58 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania 11.2 Kształcenie osób dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020